سلام
چطور ميتونم از دوربين در حال ركورد بصورت مستقيم در پريمير ضيط كنم؟
يا چند دوربين و در پريمير همزمان با تكنيك مولتي كمرا ضبط كنم؟
ممنون مشيم راهنمايي كنين