هزینهی [فقط اعضا انجمن قادر به مشاهده لینک ها هستند. ] بر اساس زمان کار دستگاه تعیین میشود. این روش ممکن است، مشکلاتی را ایجاد نماید. شخص خریدار ممکن است بگوید از کجا معلوم این تعداد ساعت زمان برده است. برای روشن شدن موضوع لازم است روش تعیین زمان را مشخص کنیم.
زمان [فقط اعضا انجمن قادر به مشاهده لینک ها هستند. ] به این ۴ عامل بستگی دارد

  1. دقت نازل (به طور معمول ۴/۰ میلیمتر است)
  2. دقت پرینت (بستگی به پرینتر میتواند تغییر کند)
  3. حجم کار
  4. پیچیدگی جسم
  5. نوع دستگاه

دقت نازل :
سر نازل پرینتر سه بعدی سوراخی وجود دارد که طول لایهی افقی را تعیین میکند وهرچه بزرگتر باشد کیفیت [فقط اعضا انجمن قادر به مشاهده لینک ها هستند. ] پایینتر میآید و زمان کاهش پیدا میکند. هرچه بکوچکتر باشد کیفیت بالاتر میرود و زمان پرینت بیشتر میشود.
دقت پرینت:
این پارامتر کیفیت قطعه را در محور z تعیین میکند که بین بازهی ۶۰ میکرون تا ۴۰۰ میکرون قابل تغییر است که این بازه بسته به نوع دستگاه متفاوت است.
هرچه این قطر چاپ پایین تر باشد دقت بالاتر میرود و سرعت پایین تر میشود و بالعکس.

حجم کار:
این پارامتر وابسته به طراحی مشتری است و هرچه سایز قطعه بزرگتر باشد زمان بیشتری میبرد تا قطعه پرینت شود.
پیچیدگی جسم:
هرچه جسم خطوط گسسته و یا تیز داشته باشد زمان پرینت بیشتر میشود.
نوع دستگاه:
سرعت حرکت دستگاه وابسته به تکنولوژی ساخت دستگاه متفاوت است و هر دستگاه بر اساس شرایط خود سرعت متفاوتی خواهد داشت.
تعیین هزینه پرینت:
با توجه به پارامترهایی که گفته شد، میتوان به این نتیجه رسید که قیمت به نوع دستگاه و نحوهی کار اپراتور و وجدانش مربوط است . اما باز هم راهی برای تعیین حدود زمان پرینت وجود دارد. اولین راه تعیین قیمت از چند اپراتور است (که باز هم میتواند وجدان اپراتور تاثیر بگذارد)
راه دوم درخواست Gcode قطعه از اپراتور است و تست ان در سایتهای شبیه ساز gcod است.