مراحل و مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری زعفران با توجه به اینکه شما از طرف شخص حقیقی اقدام کردید یا حقوقی کمی فرق می کند. مراحل زیر حتما باید طی شود تا بتوان ثبت علائم تجاری را انجام داد. صحت مطالب این پست را می توانید از طریق مراجعه به سایت معتبر حقوقی کارا ثبت کنترل کنید.
+ فرد متقاضی باید بعد از جمع آوری مدارک مورد نیاز و مراجعه به سایت اداره ثبت علائم تجاری ازطریق گزینه ثبت اظهارنامه علامت تجاری نسبت به تکمیل اظهارنامه به صورت گام به گام اقدام کند.
+ سپس باید تصویر تمام مدارک متقاضی به همراه مجوزها و تصویری ازعلامت به ترتیب بارگزاری شوند.
+ در مرحله بعد، فرد متقاضی باید تمام اطلاعات و ضمائم بارگزاری شده را به دقت بازبینی کند و از صحت اطلاعات اطمینان پیدا کند.
+ بعد ازتأیید اطلاعات، باید متقاضی به درگاه اینترنتی بانک متصل شود واقدام کند به واریزهزینه های ثبت اظهارنامه.
+ بعد از واریز کردن هزینه، شماره اظهارنامه به فرد متقاضی داده می شود.
+ بعد از بررسی اظهارنامه توسط کارشناس، اگر مدارک ناقص باشد، از طریق ابلاغیه ای به مالک اعلام می گردد و در صورت کامل بودن مدارک اگر برای نام تجاری سابقه ای وجود نداشته باشد، آگهی در روزنامه رسمی صادر می شود.
+ بعد از انتشار آگهی رسمی، فرد متقاضی با مراجعه به اداره ثبت علامت تجاری نسبت به دریافت گواهینامه ثبت علامت تجاری خود اقدام می کند.